Spring til indhold

Vedtægter

§1. Foreningens navn er Maribo Fotoklub, og dens hjemsted er Maribo.

§2. Klubbens formål er, at skabe interesse for og kendskab til fotografien.

§3. For klubbens forpligtelser hæfter kun dens egne midler og ingen af medlemmerne personligt.

§4. Optagelse som medlem sker ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem. Dog kan en enig bestyrelse nægte optagelse for eller udelukke et medlem, der skønnes at modarbejde klubbens interesser.

Et udelukket medlem kan dog få sin udelukkelse prøvet på en generalforsamling.

Bestyrelsen kan overføre ikke aktive medlemmer til passivt medlemskab. Et medlem kan dog ikke overføres til passivt medlemskab såfremt han/hun har deltaget i mindst halvdelen af klubbens fotokonkurrencer.

Passive medlemmer deltager i klubbens fester og i generalforsamlingen, men har ikke stemmeret.

§5. Klubben er medlem af Region Syd.
Bestyrelsen kan ud og indmelde klubben af fotografiske foreninger. Dette skal dog behandles på førstkommende generalforsamling som et særskilt punkt.

§6. Når klubben udskriver interne fotokonkurrencer er reglerne for billedstørrelse, kategorier, benævnelser m.v. altid de samme, som er gældende for fotokonkurrencen “Den Nationale”, der afholdes af Selskabet for Dansk Fotografi. Såfremt denne konkurrence ophører, fastsætter bestyrelsen nye regler.

§7. Bestyrelsen bestemmer i hvilke antal pr. kategori, hver autor må indlevere billeder.

§8. Generalforsamlingen er indenfor disse vedtægters gældende bestemmelser, og efter gældende lov, klubbens højeste myndighed.

§9. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i Maribo i august måned, med følgende dagsorden:

Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning om klubbens arbejde i det forløbne år
Fremlæggelse af årsregnskabet
Indkomne forslag
Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant
Valg af revisor og revisorsuppleant
Fastsættelse af kontingent
Eventuelt

§10. Forslag fra medlemmer, der ønskes behandlet på en generalforsamling, må være indgivet til bestyrelsen senest tre uger før afholdelse af generalforsamlingen.

§11. Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen beslutter det, eller senest tre uger efter at mindst halvdelen af medlemmerne har indsendt skriftlig anmodning herom til bestyrelsen.

§12. Hvert medlem har på generalforsamlingen én stemme.

Alle afstemninger afgøres ved simpelt flertal.

Afstemninger skal foregå skriftligt, såfremt blot eet medlem anmoder herom.

Ved beslutninger om forandringer i disse vedtægter, eller ved ophævelse af klubben kræves dog at mindst 2/3 af klubbens medlemmer har afgivet møde, og at beslutningen er vedtaget med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

Såfremt det fornødne antal stemmer ikke har deltaget i generalforsamlingen, skal bestyrelsen indkalde til en ny generalforsamling, til behandling af det samme emne, og til afholdelse senest 21 dage herefter. Denne generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal, og vedtages forslaget ikke med 2/3 af de afgivne stemmer, skal det anses som bortfaldet.

§13. Generalforsamlingen indvarsles med mindst 14 dages varsel af bestyrelsen.

§14. Bestyrelsen, der skal bestå af 3 medlemmer, vælges af generalforsamlingen. Den valgte bestyrelse konstituerer sig selv ved formand, kasserer og bestyrelsesmedlem.

§15. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med disse vedtægter, og generalforsamlingens lovlige beslutninger.

§16. Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden når denne eller 2 bestyrelsesmedlemmer finder det påkrævet.

§17. Overfor generalforsamlingen og bestyrelsens forhandlinger føres en protokol, der underskrives af de tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen.

§18. Regnskabsårets skæringsdato er 1/7

Foreningens årsregnskab revideres af den valgte revisor eller, i tilfælde af dennes fratræden, af den valgte revisorsuppleant.

Revisoren indfører sine bemærkninger på regnskabet, han har revideret.

§19. I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder dens midler:

1) En forening med beslægtet formål, eller

2) En institution i Maribo Kommune, alt efter beslutning af den generalforsamling, som beslutter opløsningen.

Vedtaget på stiftende generalforsamling d. 14. marts 1977, og med ændringer vedtaget på generalforsamlingerne d. 6. februar 1980, 7. september 1981, 10. august 1983, d. 20. august 2009, og 1. november 2012.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.